hp-slide-bg-v2

Photo courtesy of the Oregon Historical Society.